Solutionare dispute contractuale

PROCEDURA-CADRU PRIVIND SOLUȚIONAREA DISPUTELOR CONTRACTUALE

I. Soluționarea la nivelul operatorului de rețea / sistem:


- Reclamantul se adresează reclamatului cu o plângere, în termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului nesatisfăcător al reclamatului sau de la data la care reclamantul trebuia să primească răspunsul.
- În termen de 7 zile de la primirea plângerii, GAZ NORD EST S.A. transmite în scris invitația de soluționare.
- În termen de 7 zile de la primirea invitației, reclamantul are obligația de a transmite GAZ NORD EST S.A. punctul său de vedere, însoțit de toate documentele pe care își întemeiază susținerea.
- Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină "conform cu originalul" și vor conține data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia, olografă sau electronică, după caz.
- În vederea soluționării plângerii, în termen de 15 zile de la data transmiterii invitației de soluționare a plângerii se desfășoară ședința comună, organizată de către GAZ NORD EST S.A..
- Reclamantul are obligația confirmării către GAZ NORD EST S.A. a participării la ședința organizată în vederea soluționării plângerii sale.
- În cazul în care reclamantul nu se prezintă la ședința comună și nu a comunicat reclamatului, în timp util, faptul că nu poate participa la ședința comună, GAZ NORD EST S.A. va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt, considerându-se că reclamantul a renunțat la soluționarea plângerii.
- În situația în care părțile implicate soluționează plângerea se va întocmi în termen de 3 zile lucrătoare o minută care să consfințească înțelegerea dintre părți.
- În situația în care minuta, încheiată cu ocazia ședinței comune, nu este însușită sau este însușită parțial de către una dintre părțile implicate, se consideră că plângerea nu a fost soluționată la acest nivel și, în termen de 30 de zile de la data desfășurării ședinței comune, reclamantul transmite către ANRE cererea de soluționare a plângerii împotriva reclamatului.

II. Soluționarea la nivelul ANRE:


(1) - Plângerea transmisă la ANRE de către reclamant se soluționează de către Comisia de soluționare a plângerii împotriva GAZ NORD EST S.A., denumită în continuare Comisie.
- Documentele ce însoțesc plângerea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
a) copia minutei încheiate;
b) corespondența dintre părți privind soluționarea plângerii;
c) decizii ale organelor jurisdicționale, în măsura în care acestea există;
d) indicarea temeiului legal în baza căruia își fundamentează pretențiile;
e) alte documente cuprinzând informații tehnice sau de altă natură, necesare soluționării plângerii.
- Certificarea copiilor documentelor prevăzute se realizează în atâtea exemplare câte părți sunt și unul în plus pentru ANRE. Aceasta va conține precizarea "conform cu originalul", data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia, olografă sau electronică, după caz.
- La data transmiterii la ANRE a plângerii, reclamantul înștiințează cealaltă parte despre acest demers și pune la dispoziția acesteia o copie a plângerii și a documentației anexate.
- Plângerile vor fi soluționate de către comisie, în termen de 60 de zile de la data primirii plângerii. Acest termen poate fi prelungit cu 60 de zile în cazul în care sunt necesare informații suplimentare,
- Comisia se numește prin decizie a președintelui ANRE și este alcătuită dintr-un număr impar de membri cu drept de vot, nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 7, precum și un secretar al Comisiei fără drept de vot.

(2) - După înregistrarea plângerii la ANRE se parcurg următoarele etape:
a) întrunirea Comisiei;
b) analiza preliminară a documentației transmise și solicitarea completării acesteia, după caz;
c) pregătirea audierii și convocarea părților;
d) audierea părților;
e) pronunțarea deciziei și comunicarea acesteia părților.
- Comisia va analiza și va soluționa plângerea pe baza documentelor deținute.
- Convocarea părților în vederea audierii are loc cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru audiere.
- Comunicarea convocării se realizează prin scrisoare cu confirmare de primire, prin e-mail sau prin fax, dacă este posibil.
- Comunicările se transmit la adresele indicate de părți în cerere sau la adresele aduse la cunoștința ANRE, pe parcursul derulării procedurii de soluționare a plângerii.
- Audierea are loc, de regulă, la sediul ANRE, în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii.
- Decizia este redactată în atâtea exemplare originale câte părți sunt, unul în plus pentru ANRE.
- În termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia, decizia se comunică părților implicate, prin scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax ori e-mail.
- În cazul în care părțile au soluționat plângerea pe cale amiabilă și au încheiat o înțelegere, plângerea se consideră soluționată, iar părțile nu mai au dreptul să revină ulterior cu o nouă cerere la ANRE, având același obiect.