Solutionare dispute precontractuale

PROCEDURA-CADRU PRIVIND SOLUȚIONAREA / MEDIEREA NEÎNȚELEGERILOR PRECONTRACTUALE

Soluționarea neînțelegerilor precontractuale se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
I. soluționarea la nivelul titularului de licență responsabil cu emiterea ofertei de contract;
II. soluționarea la nivelul Autorității competente.

I. Soluționarea la nivelul titularului de licență:


- Se analizează cererea scrisă, depusă de către un solicitant, în care se prezintă neînțelegerile apărute la încheierea contractului/actului adițional.
- Cererea va fi însoțită de documentele pe baza cărora solicitantul își întemeiază susținerile. Documentele vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
- GAZ NORD EST S.A. analizează cererea în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la înregistrare.
- În termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii inițiale se desfășoară ședința comună, organizată în vederea soluționării neînțelegerilor.
- În situația în care părțile implicate soluționează neînțelegerile se va întocmi o minută în acest sens, urmând ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii acesteia să se încheie contractul în cauză.
- În cazul în care solicitantul nu se prezintă la ședința comună, GAZ NORD EST S.A. va analiza și va soluționa cererea în baza documentelor depuse inițial și completate, după caz.
- În situația în care documentul încheiat cu ocazia ședinței comune nu este însușit sau este însușit parțial de către una sau ambele părți implicate, se consideră că neînțelegerile nu au fost soluționate. În acest caz, părțile vor încheia un proces-verbal.
- GAZ NORD EST S.A. va transmite Autorității competente, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii inițiale a solicitantului, câte un exemplar al cererii și al documentației aferente, în vederea soluționării neînțelegerilor precontractuale și totodată solicitantului, spre informare.
- Comunicarea convocării la ședința comună, se realizează prin e-mail, prin fax sau prin scrisoare cu confirmare de primire.

II. Soluționarea la nivelul Autorității competente:


- Soluționarea neînțelegerilor la nivelul Autorității competente se realizează prin decizie, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea de prelungire cu încă 30 de zile lucrătoare, cu înștiințarea părților cu privire la această prelungire.
- Procedura de soluționare a neînțelegerilor se consideră declanșată odată cu înregistrarea la Autoritatea competentă a cererii transmise de titularul de licență, împreună cu documentația anexată acesteia.
- Documentele ce însoțesc cererea de declanșare a procedurii de soluționare la nivelul Autorității competente trebuie să cuprindă: a) copia propunerii de contract/act adițional la încheierea căruia au apărut neînțelegeri;
b) procesul-verbal întocmit, în care se precizează punctele nesoluționate la nivelul titularului de licență, poziția părților și documentele pe care părțile își întemeiază susținerile;
c) corespondența dintre părți privind contractul/actul adițional în discuție;
d) decizii ale organelor jurisdicționale, în măsura în care acestea există;
e) indicarea temeiului legal în baza căruia își fundamentează pretențiile;
f) alte documente cuprinzând informații tehnice sau de altă natură, necesare soluționării neînțelegerii.
- După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă se parcurg următoarele etape:
a) întrunirea Comisiei de soluționare a neînțelegerilor;
b) analiza preliminară a documentației transmise și solicitarea completării acesteia, după caz;
c) pregătirea audierii și convocarea părților;
d) audierea părților;
e) formularea deciziei Autorității competente și comunicarea acesteia părților.
- Comisia de soluționare a neînțelegerilor, denumită în continuare Comisia, se numește prin decizie a președintelui Autorității competente, cu precizarea calității de președinte și a membrului înlocuitor.
- Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri cu drept de vot, nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 7, precum și un secretar al Comisiei fără drept de vot.
- Comisia va fi compusă din angajați ai Autorității competente și din ea va face parte obligatoriu un reprezentant al compartimentului juridic, un reprezentant al compartimentului de specialitate și un reprezentant al compartimentului de resort.
- Ședințele Comisiei se consideră întrunite legal, respectiv cvorumul este îndeplinit dacă sunt prezenți cel puțin 4 dintre membrii săi, incluzând președintele Comisiei sau, în absența acestuia, înlocuitorul lui, reprezentantul compartimentului juridic, al compartimentului de specialitate și al compartimentului de resort.
- Comisia adoptă decizia, de regulă, cu majoritate simplă, majoritate care întrunește un număr de voturi egal cu minimum jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenți. În caz de egalitate de voturi este decisiv votul președintelui.
- Ședințele Comisiei sunt prezidate de președintele Comisiei.
- În cazul în care, în urma analizei preliminare a cererii și a documentației transmise, Comisia de soluționare a neînțelegerilor apreciază că cererea nu face obiectul soluționării în baza prevederilor prezentei proceduri, încheie procedura de soluționare, prin emiterea unei decizii de respingere a cererii ca inadmisibilă.
- Decizia trebuie să cuprindă motivarea și se comunică părților în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de declanșare a procedurii de soluționare a neînțelegerilor.