REVIZII

Conducte și branșamente

Revizia periodică a conductelor şi branşamentelor se realizează la intervale de maxim 10 ani, conform planului anual de revizii aprobat.

La revizia periodică a conductelor și branșamentelor, se efectuează următoarele operaţiuni:

 • curățarea tijelor de acționare a robineților, curățarea și verificarea funcționării răsuflătorilor;
 • manevrarea robineților și remedierea neetanșeităților acestora și a defecțiunilor constatate la toate îmbinările;
 • curăţarea căminelor de vizitare și completarea cu capace acolo unde acestea lipsesc;
 • refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul;
 • controlul posturilor de protecţie catodică, dacă este cazul;
 • verificarea continuității firului trasor pentru conductele din PE cu aparatură adecvată; dacă sunt constatate discontinuități, acestea se remediază imediat.

În cazul conductelor de distribuție și a branșamentelor aeriene, suplimentar se vor efectua următoarele operațiuni:

 1. verificarea stabilității dispozitivelor de sustinere (stâlpi/suporți de susținere, console etc.);
 2. verificarea integrității tuburilor de protecție;
 3. verificarea stării stratului de grund și vopsea aplicat conductelor și refacerea acestuia acolo unde este cazul;
 4. verificarea stării dispozitivelor de separare electroizolante (flanșe sau nipluri electroizolante).

STAȚII

Staţiile de reglare de sector (SRS), staţiile de reglare-măsurare (SRM) şi posturile de reglare (PRM), indiferent de capacitate, se revizuiesc la intervale de maxim 2 ani, conform planului anual de revizii aprobat.

Revizia staţiilor de reglare-măsurare, a staţiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare constă, în principal, din:

 • verificarea etanşeităţii şi, după caz, înlocuirea pieselor şi garniturilor uzate;
 • curăţarea şi ungerea mecanismelor;
 • curăţarea de impurităţi a conductelor;
 • verificarea şi reglarea funcţionării regulatorilor la parametrii proiectaţi, a armăturilor de închidere şi de siguranţă;
 • verificarea, curațarea şi remedierea, dacă este cazul, a sistemelor de separare / filtrare;
 • verificarea şi, după caz, înlocuirea aparaturii de măsură şi control, cu excepţia celei pentru care se stabilesc alte termene în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare;
 • vopsirea instalaţiei şi a echipamentelor aferente, după caz;
 • verificarea şi remedierea părţii de construcţie a staţiilor de reglare-măsurare, a staţiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare, precum şi a sistemelor de încălzire, ventilare şi iluminare aferente, după caz;
 • asigurarea curăţeniei şi degajarea spaţiilor exterioare aferente, după caz;
 • verificarea instalaţiei de paratrăsnet printr-o firmă autorizată.

Operaţiile de revizie a staţiilor de reglare-măsurare, a staţiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare încep după anunţarea consumatorilor privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale, cu cel puţin 48 ore înainte.

Dacă la efectuarea operaţiilor de revizie este necesară oprirea staţiilor de reglare-măsurare, a staţiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare, repunerea în funcţiune se face după obţinerea confirmării scrise a delegatului consumatorului, care garantează că robineții tuturor punctelor de ardere sunt închise. Controlul etanşeităţii tuturor îmbinărilor între elementele componente se face cu spumă de săpun sau cu detectorul portabil de gaze naturale.

Manevrarea elementelor de închidere şi folosirea ocolitorului precum şi a refulatoarelor staţiilor de reglare-măsurare, a staţiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare se fac numai de personalul operatorului sistemului de distribuție. Robinetele de pe ocolitor se sigilează pe poziţia închis.

Dotările obligatorii în SRM și SRS sunt:

 1. materiale PSI, respectiv lădiță cu nisip, lopată, stingătoare de incendiu;
 2. planul SRM/SRS (afișat în interiorul stației);
 3. instrucțiuni de exploatare;
 4. plăcuțe avertizoare.

Măsuri suplimentare la execuția lucrărilor:

 • este interzisă intrarea în incinta SRM, SRS cu foc aprins;
 • este interzisă intrarea persoanelor străine în afara echipei de lucru;
 • la revizia SRM/SRS-urilor, echipele de lucru vor fi formate din instalatori autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
 • intrarea în clădirea stației se va face numai după ventilarea încăperii timp de cel puțin 10 minute; în cazul ventilării insuficiente, echipele vor purta mască de gaze;
 • se interzice folosirea de încălțăminte sau a sculelor care pot provoca scântei;

în cazul SRM/SRS-urilor nesupravegheate, uşile clădirilor şi nişelor se vor închide cu cheie sau lacăt.