LUCRĂRI PROGRAMATE

I. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (PIF) A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE

Operatorul economic care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare, să depună Documentatia PIF la sediul operatorului GAZ NORD-EST SA, în vederea programării la punere în funcţiune.

Documentaţia PIF conţine minim următoarele documente, prezentate în original:

1. cerere de punere în funcţiune;

2. procesul-verbal de recepţie tehnică;

3. schema izometrică a proiectului tehnic în baza căruia s-a realizat instalaţia;

4. copie a contractului de furnizare, însușit de beneficiar prin semnatură.

Pentru instalațiile de utilizare recepționate şi puse în funcțiune de către GAZ NORD-EST SA la care nu s-au pus în funcțiune toate aparatele de utilizare (au părți din instalația pusă în funcțiune sigilate pentru că nu sunt montate aparatele de utilizare), pentru punerea în funcțiune a acestora, operatorul economic care a executat lucrările va prezenta dosarul de PIF cu următoarele mențiuni:

 • în procesul-verbal de recepție tehnică, la capitolul materiale folosite – țeava, nu se va trece consumul de țeavă, se va specifica „existent – instalaţie recepţionată şi pusă în funcţiune la data de _________________ cu racorduri sigilate la următorii consumatori _______”;
 • se va prezenta o copie a schemei izometrice a proiectului avizat de GAZ NORD-EST SA, cu specificaţia „conform cu originalul”;

GAZ NORD-EST SA programează punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale după cum urmează:

 • în termen de 7 zile lucrătoare pentru debite aprobate mai mici de 250 m3/h;
 • în termen de 15 zile lucrătoare pentru debite aprobate mai mari de 250 m3/h.

GAZ NORD-EST SA are dreptul de a refuza punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare, comunicând în scris solicitantului motivele refuzului, dacă se constată următoarele neconformităţi:

 • depăşirea debitului aprobat prin Acordul de acces;
 • completarea necorespunzătoare a proceselor-verbale de lucrări ascunse sau de recepţie tehnică;
 • proiectarea şi execuţia instalaţiei de utilizare a fost efectuată de operatori economici neautorizaţi de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
 • absenţa unui contract de furnizare încheiat cu Beneficiarul;
 • existenţa unui Acord de acces expirat.

În cazul în care, la data solicitării de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare, instalaţia de racordare nu a fost recepţionată şi pusă în funcțiune, termenul de punere în funcțiune se decalează în mod corespunzător. În acest caz, GAZ NORD-EST SA va notifica în scris operatorului economic care a executat instalația de utilizare data punerii în funcțiune a instalației de racordare. Programarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale se va face concomitent cu instalația de racordare.

La data punerii în funcțiune a instalației de utilizare, GAZ NORD-EST SA împreună cu operatorul economic care a executat instalația și cu beneficiarul întocmesc procesul-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare în 3 (trei) exemplare, respectiv câte 1 (un) exemplar pentru GAZ NORD-EST SA, 1 (un) exemplar pentru beneficiar și 1 (un) exemplar pentru operatorul economic care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale.

Taxele de punere în funcțiune a instalației de utilizare se vor include în prima factură pentru consumul de gaze naturale. Abonatul poate achita taxa de deschidere și direct la casierie, pe baza PFD-ului anexă la contract.

Punerea în funcțiune a centralelor termice se face de către delegatul autorizat ISCIR al furnizorului numai în prezența operatorilor GAZ NORD-EST SA. Odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, GAZ NORD-EST SA pune la dispoziţia beneficiarului, în mod gratuit, un exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

II. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CONDUCTELOR DE DISTRIBUŢIE, BRANŞAMENTELOR, STAŢIILOR DE REGLARE DE SECTOR (SRS), STAŢIILOR DE REGLARE-MĂSURARE (SRM) ŞI POSTURILOR DE REGLARE (PRM)

Operațiile tehnice necesare pentru punerea în funcțiune a conductelor, branșamentelor, SRS/SRM/PRM-urilor sunt efectuate de către executant, în prezenţa delegaţilor operatorului sistemului de distributie (OSD) şi ai beneficiarului, după caz.

Punerea în funcţiune se face pe baza documentaţiei tehnice de execuţie şi a procesului-verbal de recepţie tehnică.

Racordarea conductelor noi de distribuţie şi a branşamentelor la conductele în funcţiune se face de OSD la solicitarea scrisă a executantului.

Operaţiunile de închidere a sectorului pentru efectuarea operaţiunilor de punere în funcţiune, anunţarea abonaţilor şi redeschiderea sectorului se efectueză de către reprezentanţii OSD.

III. DETECTARE

Detectarea eventualelor scăpari de gaze se realizează în următoarele situaţii:

a. periodic, conform programului de detectare anual aprobat;

b. ocazional, în cazul primirii unor reclamaţii/sesizări privind eventuale scăpări de gaze, în cazul apariţiei unor anomalii în funcţionarea sistemului şi în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Detectările periodice, conform programului anual, se realizează de către un instalator autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei grd.IIID. Detectările ocazionale pot fi realizate şi de către instalatorii din echipele de intervenţie din cadrul districtelor.

Detectări periodice. Controlul conductelor, în vederea depistării eventualelor scurgeri de gaze, se face cu detectoare de gaze, verificate/etalonate metrologic, la interval de maxim 72 ore, conform programului de detectare anual aprobat.

Controlul periodic al scurgerilor  de gaze naturale se efectuează:

 • Pe toată lungimea traseelor conductelor şi branşamentelor;
 • În căminele altor reţele de utilităţi subterane amplasate la maximum 5m de conductele de gaze naturale;
 • În vecinătatea echipamentelor PR/PRM/SRM/SRS şi în incinta construcţiilor acestora, dacă este cazul;
 • În subsolurile blocurilor amplasate în vecinatatea conductelor de distribuţie gaze naturale.

NOTĂ: O atenţie deosebită în efectuarea detectării se acordă în zonele răsuflătorilor, atât cele de pe traseul conductelor şi al branşamentelor, cât şi cele din zonele subsolurilor imobilelor aflate în vecinătatea conductelor, acolo unde există pericolul apariţiei unor acumulări de gaze naturale.

Detectări ocazionale. Detectările ocazionale se efectuează în următoarele situaţii:

a. în cazul unor reclamaţii privind posibile scurgeri de gaze la blocuri; detectările se vor face în următoarele zone:

 • pe traseul branşamentului îngropat şi PR scara de bloc;
 • în subsolul scării de bloc;
 • în scara de bloc, cu atenţie deosebită în zona contorilor de gaze naturale;
 • în incinta apartamentului în care sunt suspiciuni de posibile scurgeri de gaze pe toată lungimea instalaţiei de utilizare şi la aparatele de utilizare; în lipsa accesului în incintă, detectările se vor face cu deosebită atenţie la tocul uşii de acces în apartament, pe toată lungimea acestuia şi la nivelul pavimentului (pragul de acces).

b. în cazul unor reclamații privind posibile scurgeri de gaze la imobile individuale, detectările se vor face în următoarele zone:

 • pe traseul branșamentului îngropat şi PRM/SRM;
 • în subsolul imobilului;
 • pe traseul instalaţiei de utilizare exterioară;
 • în incinta imobilului, pe toată lungimea instalaţiei de utilizare şi la aparatele de utilizare; în lipsa accesului în incintă, detectările se vor face cu deosebită atenţie la tocul uşii de acces în imobil, pe toată lungimea acestuia şi la nivelul pavimentului (pragul de acces) al acesteia.

NOTĂ: în cazul în care sunt neclarităţi privind originea scurgerilor de gaze sau nu se depistează sursa acestora, se vor verifica înregistrările contoarelor la apartamentele unde nu s-a putut face detectarea în incintă. Atunci când contoarele de gaze naturale înregistrează un consum, se va sista furnizarea gazelor. Pentru informarea abonatului la care se sistează furnizarea gazelor naturale, se va pune pe uşa de acces în apartament un afiş cu următorul conţinut:

GAZ NORD-EST SA

S-A SISTAT FURNIZAREA GAZELOR NATURALE DATORITĂ RECLAMAŢIILOR PRIVIND POSIBILE SCURGERI DE GAZE.

PENTRU VERIFICAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI, VĂ RUGĂM SĂ APELAȚI DISPECERATUL S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. LA 0232 217 905/ 0232 258 977/ 0332 409 775/ 0332 409 776, Telverde: 0800 410 409.

NE CEREM SCUZE PENTRU DISCONFORTUL CREAT ȘI VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE.

CONDUCEREA GAZ NORD-EST SA

c. în cazul unor reclamații/sesizări privind posibile scurgeri de gaze pe traseul conductelor de distribuție și branșamentelor, detectările se vor face după cum urmează:

 • pe toată lungimea traseelor conductelor și branșamentelor din zonă;
 • în căminele altor rețele de utilități subterane amplasate la maximum 5m de conductele de gaze naturale;
 • în vecinătatea echipamentelor PR/PRM/SRM/SRS și în incinta construcțiilor acestora, dacă este cazul;
 • în subsolurile blocurilor/celorlalte imobile amplasate în vecinătate.

d. în cazul producerii unei situații de urgență, detectările se vor realiza după cum urmează:

 • pe toată lungimea traseelor conductelor și branșamentelor;
 • în căminele altor rețele de utilități subterane amplasate la maximum 5m de conductele de gaze naturale;
 • în vecinătatea echipamentelor PR/PRM/SRM/SRS și în incinta construcțiilor acestora, dacă este cazul;
 • în subsolurile blocurilor amplasate în vecinătatea conductelor de distribuție a gazelor naturale.

 

Măsuri suplimentare la detectarea scurgerilor de gaze:

Pentru detectări de scurgeri la sistemul de distribuție:

1. traseul se va parcurge pe jos, în sens contrar celui de circulaţie al autovehiculelor;

2. capacele construcţiilor subterane se vor ridica cu grijă (cămine etc.) astfel încât să se evite producerea de scântei;

3. se interzice folosirea flăcării la detectarea scurgerilor de gaze;

4. membrii echipei vor purta obligatoriu vesta reflectorizantă.

 

Pentru detectări de scurgeri la instalaţiile de utilizare:

1. detectările se vor realiza în următoarea ordine: pe traseul branşamentului, PRM, subsolul imobilului, instalaţie de utilizare exterioară sau instalaţie comună pe scara de bloc, instalaţie de utilizare interioară, aparate de utilizare;

2. se interzice folosirea flăcării la detectarea scurgerilor de gaze;

3. capacele şi construcţiile metalice de pe traseu se vor manipula cu grijă pentru a evita producerea de scântei;

În cazul detectării unor scurgeri de gaze, operatorul care realizează detectarea va anunţa imediat dispecerul privind adresa, tipul conductei/instalaţiei, zona unde a apărut scurgerea de gaze naturale şi gravitatea acesteia.

În cazul depistării unor scurgeri de gaze, instalatorul va lua următoarele măsuri:

 • supraveghează zona pâna la sosirea echipei de intervenţie;
 • sistează furnizarea gazelor naturale (pentru defecţiuni în instalaţia de utilizare interioară);
 • asigură oprirea sau devierea circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor în zonă;
 • evacuează în atmosferă scurgerile de gaz prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de gaze si altor reţele subterane existente în zona;
 • verifică existenţă acumulărilor de gaze în imobilele/spaţiile din apropiere.