DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Drepturile şi obligațiile consumatorilor de gaze naturale:

Art. 10. Consumatorul are următoarele drepturi:

a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract;

b) să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;

c) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condițiile şi la termenele precizate de furnizor;

e) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezența personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuție;

f) toate celelalte drepturi corelative obligațiilor furnizorului.

Art. 11. Consumatorul are următoarele obligații:

a) să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, precum şi după caz, majorările de întârziere aferente;

b) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerințele legislației în vigoare şi să nu realizeze intervenții neautorizate asupra aparatelor şi instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

c) să nu revândă gazele naturale contractate;

d) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparațiilor necesare menținerii în clasa de exactitate;

e) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

f) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării contractului, în situația în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;

b) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în prezentul contract.