CONDIȚII GENERALE CONTRACTARE

  1. Definiții și abrevieri:

– În înțelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificațiile următoare:

1. cod loc de consum – codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licență de operare, la înregistrarea acestuia în baza de date a operatorului, care asigură identificarea locului de consum, precum și căutarea operativă a datelor de consum aferente acestuia, respectiv punerea lor la dispoziția solicitanților care au drept de acces la acestea;

2. date de consum – date privind consumul efectiv de gaze naturale înregistrat la un loc de consum și determinat prin citirea de către operator a indexului echipamentului de măsurare;

3. interval de citire – intervalul de timp între două citiri consecutive ale indexului echipamentului de măsurare pentru determinarea cantității de gaze naturale corespunzătoare acestui interval;

4. istoric de consum – consumul de gaze naturale realizat într-o anumită perioadă la un loc de consum;

5. loc de consum – amplasamentul instalațiilor de utilizare ale unui client final, raportat la adresa poștală, unde măsurarea cantităților de gaze naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare și pentru care există toate documentele necesare pentru a fi alimentat cu gaze naturale, conform legislației în vigoare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe stații de reglare-măsurare și/sau posturi de reglare-măsurare aflate la aceeași adresă poștală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceleiași stații de reglare-măsurare ori post de reglare-măsurare, amplasamentul instalațiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac excepție cazul în care soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeași adresă poștală, a fost expres solicitată de clientul final, precum și situația în care la aceeași adresă poștală există ambele tipuri de clienți, casnici și noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct;

6. operator – operatorul economic, titular de licență de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției/sistemului de transport/sistemului de distribuție/sistemului de distribuție închis, din conducta/sistemul căreia/căruia este alimentat cu gaze naturale locul de consum al clientului final;

7. perioada de facturare – intervalul de timp pentru care se emite factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale din acest interval la locul de consum al clientului final;

8. servicii reglementate – activitățile desfășurate de titularii de licențe de operare pe baza contractelor-cadru aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și la tarifele reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; serviciile reglementate pot fi, după caz, servicii de transport al gazelor naturale prin conducte de alimentare din amonte/prin sisteme de transport, servicii de distribuție a gazelor naturale prin sisteme de distribuție/prin sistem de distribuție închis, servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale.

 Termenii definiți anterior se completează cu cei definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și în reglementările specifice aprobate de ANRE.

 Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

1. ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. CLC – cod loc de consum;

3. FUI – furnizor de ultimă instanță.

  1. Clienții finali de gaze naturale:
  1. Clasificarea clienților finali

În funcție de utilizarea gazelor naturale la locul de consum, clientul final poate fi:

a) client casnic – clientul final care achiziționează gaze naturale pentru consumul casnic propriu;

b) client noncasnic – clientul final care achiziționează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu.

 În condițiile prezentului regulament, în categoria clienților casnici se încadrează clientul final care utilizează gazele naturale în imobile cu destinația de locuință, indiferent de forma de proprietate și administrare, precum și în centre rezidențiale pentru persoane cu handicap, cămine pentru persoane vârstnice, centre de plasament, centre de primire a copilului în regim de urgență, centre maternale, internate școlare și cămine studențești, pentru activități casnice, prin intermediul unor aparate consumatoare de combustibili gazoși, montate în scopul încălzirii spațiilor proprii, producerii apei calde și pentru gătit, cu excepția consumului aferent pentru desfășurarea de activități comerciale/profesionale/sociale.

 În condițiile prezentului regulament, în categoria clienților noncasnici se încadrează:

a) clientul industrial – clientul final care utilizează gazele naturale în procese tehnologice din industrie prin intermediul unor instalații industriale de utilizare a gazelor naturale definite conform reglementărilor tehnice aprobate de ANRE; în această categorie intră și producătorii de energie electrică și/sau termică în centralele electrice/termice/de cogenerare;

b) alt client noncasnic – clientul final care utilizează gazele naturale pentru desfășurarea de activități comerciale/profesionale/sociale, ca de exemplu în restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ, instituțiile publice – unitățile de prestări de servicii din domeniile învățământ, sănătate, cultură, apărare națională, ordine publică, asistență socială, administrație publică, culte și altele asemenea.

În funcție de numărul locurilor de consum, clientul final de gaze naturale poate fi:

a) cu un singur loc de consum;

b) cu mai multe locuri de consum.

În funcție de modul de racordare a locului de consum la un obiectiv din sectorul gazelor naturale, clientul final de gaze naturale poate fi:

a) racordat la sistemul de transport;

b) racordat la sistemul de distribuție/sistemul de distribuție închis;

c) racordat la conducta de alimentare din amonte aferentă producției de gaze naturale.

În funcție de consumul anual de gaze naturale realizat la un loc de consum, clientul final de gaze naturale poate fi:

a) cu consum mic, în cazul în care consumul anual este mai mic sau egal cu 28.000 MWh;

b) cu consum mare, în cazul în care consumul anual depășește 28.000 MWh.

  • Clientul vulnerabil

– Clientul final aparținând categoriei clienților casnici este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale;

b) la locul de consum locuiește o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiții speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.

– Dacă un client vulnerabil îndeplinește ambele condiții prevăzute anterior, acesta beneficiază de facilitățile corespunzătoare fiecărei categorii.

– Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienților vulnerabili din motive de venituri reduse, facilitățile financiare și modalitățile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale.

– Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt stabilite de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale.

– Tipurile de facilități asigurate clienților vulnerabili din motive de venituri reduse sunt următoarele:

a) ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordate de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum și modalitățile de implementare a acestor facilități;

b) facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale.

– Furnizorul de gaze naturale are obligația să comunice în timp util operatorului situația centralizatoare privind clienții vulnerabili din motive de venituri reduse, primită de la instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale.

– Tipurile de facilități asigurate, în mod gratuit, clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt următoarele:

a) asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relații cu clienții prin modalități specifice adaptate necesităților clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;

b) la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;

c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condițiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului;

d) la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul și operatorul convin ca relația cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele și adresa de corespondență ale persoanei respective, notificări, plângeri etc.) să se desfășoare prin intermediul unei terțe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.

  1. Reguli de contractare:

 Clientul final se poate racorda la un obiectiv din sectorul gazelor naturale și are acces la acesta, în condițiile reglementărilor specifice aprobate de ANRE.

 În vederea furnizării gazelor naturale la un loc de consum al clientului final este necesar ca:

a) instalația de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum să fie racordată la un obiectiv din sectorul gazelor naturale;

b) să existe încheiat cu furnizorul un contract de furnizare a gazelor naturale;

c) să existe încheiat pentru respectivul loc de consum un contract de distribuție și/sau un contract de transport, după caz, cu titularul/titularii licenței/licențelor de operare a conductei/sistemului de alimentare prin care se vehiculează gaze naturale până la locul de consum al clientului final.

 În vederea încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale, furnizorul pune la dispoziția clientului final informațiile privind condițiile sale comerciale de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 106/2014 privind modalitățile de informare a clienților finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, precum și a cerințelor în materie de informare prevăzute de legislația în vigoare.

 În funcție de natura pieței de gaze naturale pe care se desfășoară, activitatea de furnizare a gazelor naturale poate fi:

a) furnizare în regim de ultimă instanță, în conformitate cu reglementările ANRE;

b) furnizare pe piața concurențială.

 Furnizarea gazelor naturale pe piața concurențială cuprinde furnizarea în regim concurențial, în temeiul contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor și clientul final, la prețul de furnizare și în condițiile comerciale negociate între aceștia sau stabilite prin oferte-tip, cu respectarea legislației în vigoare.

Clienții finali au dreptul să își aleagă furnizorul cu care să încheie contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial.

 Furnizarea gazelor naturale la un loc de consum al clientului final se face pe baza unui singur contract de furnizare.

 Prin derogare de la prevederile alin. anterior, clientul final cu consum mare poate încheia pentru respectivul loc de consum simultan mai multe contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial, cu furnizori diferiți, situație în care are obligația să încheie cu aceștia și cu operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum, cu cel puțin 5 zile calendaristice anterior perioadei de livrare, o convenție comună privind modalitatea de alocare a cantităților furnizate de fiecare dintre furnizori; în cazul în care părțile nu încheie această convenție și cantitățile de gaze naturale furnizate înregistrează diferențe față de programele stabilite, alocarea cantităților furnizate de fiecare furnizor se face de către operator, proporțional, conform principiului pro rata, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 În situația în care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul și regimul de furnizare sunt aceleași, se poate încheia un singur contract de furnizare a gazelor naturale pentru toate sau o parte dintre locurile de consum, conform înțelegerii părților contractante. Contractul conține anexe specifice fiecărui loc de consum, iar includerea sau excluderea unui loc de consum din contractul de furnizare a gazelor naturale se face prin act adițional.

 În funcție de înțelegerea părților, contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat cu clientul final în spațiile comerciale ale furnizorului, la distanță sau în afara spațiilor comerciale ale furnizorului, cu respectarea legislației în vigoare.

 Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie, după caz, cu:

a) persoana care este titulara dreptului de proprietate sau de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv sau împuternicitul acesteia, în cazul imobilelor individuale;

b) persoana/reprezentantul legal care este împuternicită/împuternicit în scris de proprietari, cu acordul majorității simple a acestora (cel puțin jumătate plus unu), în cazul imobilelor cu mai mulți proprietari, dar cu un singur echipament de măsurare pentru decontare fiscală.

 Pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puțin următoarele documente:

a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă;

b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

c) copia documentului din care rezultă deținerea în proprietate sau în folosință a spațiului care face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea și pentru protecția clientului final, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosință, la alegerea solicitantului, inclusiv adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință; în cazul în care solicitantul nu deține un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra acestui spațiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere că folosește legal spațiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a gazelor naturale pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire;

 Pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru un client casnic, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă documentele prevăzute anterior, și o declarație pe propria răspundere privind destinația spațiului care face obiectul locului de consum, precum și faptul că în spațiul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai pentru desfășurarea activităților casnice.

 Prezentarea documentelor necesare, precum și încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale se pot realiza și prin mijloace electronice, cu respectarea legislației în vigoare, în situația în care furnizorul oferă această posibilitate de contractare.

 În situația în care, la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul casnic intenționează să schimbe destinația spațiului sau să utilizeze gazele naturale pentru desfășurarea de activități comerciale/profesionale/sociale, acesta are obligația să notifice în scris furnizorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data de la care gazele naturale vor fi utilizate pentru consum noncasnic; în acest caz, clauzele contractuale se vor modifica conform noilor condiții.

 Contractul de furnizare a gazelor naturale trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 106/2014 privind modalitățile de informare a clienților finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

 Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie în scris, cu un font lizibil, având mărimea de cel puțin 10 pt, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil și ușor de citi,t sau, dacă clientul final este de acord, în formă electronică ori, după caz, prin mijloace de comunicare la distanță, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

 Condițiile/Clauzele prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale se pot modifica și/sau completa prin acte adiționale, cu acordul părților, cu condiția ca acestea să nu contravină prevederilor legale în vigoare.

 Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziții ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective; în acest caz, furnizorul are obligația să notifice clientului final modificările intervenite, în termenul și prin modalitatea stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale.

 Cadrul general aplicabil relațiilor contractuale derulate între furnizor și clienții finali dintr-o anumită categorie poate fi înscris de către furnizor într-o anexă denumită “Condiții standard pentru furnizarea gazelor naturale”, care face parte integrantă din contract și care se afișează pe pagina de internet a furnizorului.

– În cazul disputelor apărute în derularea relațiilor contractuale, dacă nu ajung la o înțelegere, părțile se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat de ANRE.

  1. Furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță:

 Furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță reprezintă activitatea de furnizare cu caracter temporar desfășurată de către furnizorul desemnat FUI de către ANRE, în conformitate cu reglementările aplicabile.

 FUI are obligația de a asigura furnizarea gazelor naturale:

a) clienților finali care au rămas fără furnizor de gaze naturale, acestuia fiindu-i retrasă de ANRE licența de furnizare, în cursul desfășurării activității;

b) clienților finali care nu au asigurată furnizarea de gaze naturale din nicio altă sursă.

 FUI nu are obligația de a furniza gaze naturale clienților finali care la momentul preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată, până la achitarea integrală a obligațiilor de plată.

 Informarea asupra condițiilor privind furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță și preluarea unui client final aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. anterior, de către FUI se fac conform reglementărilor aplicabile aprobate de ANRE.

 Condițiile de desfășurare și de încetare a activității de furnizare de ultimă instanță sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile aprobate de ANRE.

 Principiile de stabilire a prețurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanță clienților preluați sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile aprobate de ANRE.

  • Furnizarea gazelor naturale pe piața concurențială:

Pe piața concurențială, furnizarea gazelor naturale se face în regim concurențial, în baza contractului de furnizare încheiat între furnizor și clientul final, la prețul de furnizare și în condițiile comerciale negociate între aceștia sau stabilite prin oferte-tip.

 Furnizarea gazelor naturale în regim concurențial reprezintă activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale către clienții finali care și-au exercitat dreptul de eligibilitate, desfășurată de furnizor în baza licenței emise de ANRE.

 Clientul final poate încheia contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu oricare dintre titularii licenței de furnizare a gazelor naturale emise de ANRE.

 În vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, clientul final poate accepta o ofertă-tip publicată de către un furnizor de gaze naturale sau poate solicita acestuia o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii cu acesta, după caz, ori poate recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică.

 Clientul final poate încheia contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial în următoarele variante:

a) cu servicii reglementate incluse, situație în care deținerea contractelor pentru prestarea acestor servicii revine furnizorului, iar prețul de furnizare a gazelor naturale include și tarifele reglementate de ANRE corespunzătoare serviciilor prestate pentru respectivul client final;

b) fără servicii reglementate incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată, situație în care deținerea contractelor pentru prestarea acestor servicii revine clientului final, iar prețul de furnizare nu include tarifele reglementate de ANRE aferente acestor servicii.

 Contractul pentru prestarea unui serviciu reglementat se încheie cu titularul licenței de operare în baza contractului-cadru aprobat de ANRE și la tariful reglementat de ANRE.

În situația în care deținerea contractelor pentru prestarea serviciilor reglementate revine furnizorului, acesta asigură legătura între clientul final și titularii de licențe de operare.

 În situația în care contractul cu operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum este încheiat de clientul final, operatorul încheie cu clientul final și furnizorul/furnizorii care desfășoară simultan activitatea de furnizare a gazelor naturale la respectivul loc de consum o convenție multipartită, asumată prin semnătură de către toate părțile, prin care:

a) clientul final, operatorul și furnizorul/furnizorii stabilesc mijloacele de comunicare și de informare reciprocă referitoare la furnizarea și alimentarea cu gaze naturale a locului de consum;

b) operatorul se angajează să întrerupă/să limiteze parametrii tehnici, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic/să reia alimentarea cu gaze naturale la locul de consum, la solicitarea furnizorului, în baza clauzelor prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat de furnizor cu clientul final, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare în care furnizorul are dreptul să solicite operatorului întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final;

c) operatorul se angajează să informeze furnizorul/furnizorii cu privire la întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului, conform clauzelor prevăzute în contractul încheiat de operator cu clientul final, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare, în care operatorul are dreptul să întrerupă/să limiteze parametrii tehnici/să reia alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final.

 Convenția multipartită trebuie să conțină cel puțin datele de identificare ale părților, datele de identificare ale locului de consum, numărul și data contractelor încheiate de clientul final aferente locului de consum și perioada de valabilitate a acestora, mijloacele de comunicare și de informare reciprocă convenite între părți și etapele procedurale aferente întreruperii/limitării parametrilor tehnici/reluării alimentării cu gaze naturale și furnizării la locul de consum.

 Responsabilitatea pentru daunele cauzate de întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale îi revine clientului final, dacă solicitarea furnizorului a fost în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale și cu prevederile legale în vigoare, respectiv furnizorului, dacă acesta a solicitat în mod nejustificat operatorului întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum.

 În situația în care contractul cu operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum este încheiat de clientul final cu consum mare care își asigură necesarul de gaze naturale la acel loc de consum simultan de la mai mulți furnizori, convenția multipartită va conține, suplimentar față de informațiile prevăzute anterior, modalitatea de alocare a cantităților furnizate de fiecare dintre furnizori, cu respectarea termenului.

(5) Convenția multipartită constituie anexă atât la contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat între clientul final și furnizor, cât și la contractul încheiat între clientul final și operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum.

  • Modalitatea de acces la datele de consum:

 Fiecare operator are obligația de a introduce CLC în baza sa de date cu informații referitoare la locurile de consum din zona proprie de licență de operare.

 Pe baza datelor de identificare ale clientului final/furnizorului și a CLC/adresei locului de consum, operatorul trebuie să asigure accesul în mod gratuit, în condiții de securitate și confidențialitate, la datele de consum înregistrate cel puțin pentru ultimele 36 de luni calendaristice sau pentru perioada scursă de la încheierea primului contract de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum, dacă aceasta din urmă este mai mică, astfel:

a) clientul final are acces doar la datele referitoare la locul/locurile de consum propriu/proprii;

b) furnizorul are acces doar la datele referitoare la locul/locurile de consum pentru care are încheiat cu clientul final respectiv un contract/contracte de furnizare a gazelor naturale în vigoare;

c) orice alt furnizor de gaze naturale, diferit de furnizorul actual, sau un furnizor de servicii energetice are acces doar dacă prezintă acordul scris al clientului final prin care acesta din urmă deleagă furnizorului dreptul de acces la datele referitoare la locul/locurile de consum propriu/proprii.

 Suplimentar față de datele privind consumul anterior prevăzute, operatorul are obligația de a pune la dispoziția clientului final care are montat la locul de consum un contor inteligent date de consum detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună și an. Aceste date se pun la dispoziția clientului final prin intermediul unei aplicații web sau al interfeței contorului, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare a gazelor naturale sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni.

 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, prin introducerea CLC, datele de consum aferente acelui loc de consum, precum și orice alte informații referitoare la acesta pe care le conține baza de date a operatorului, conform legislației în vigoare, vor putea fi accesate prin intermediul unei aplicații web securizate al cărei link va fi postat pe pagina de internet a operatorului; aplicația web trebuie să permită transferul acestor date printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML.

 Accesul la informațiile din baza de date prin intermediul aplicației web se acordă la solicitarea clientului final, în condițiile prevăzute..

 Accesul la informațiile din baza de date prin intermediul aplicației web se acordă la solicitarea furnizorului, în condițiile prevăzute, și se retrage acestuia la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu clientul final pentru respectivul loc de consum; în situația în care la un loc de consum clientul final își schimbă furnizorul, odată cu operarea în baza de date a schimbării furnizorului, informațiile aferente locului de consum respectiv nu vor mai putea fi accesate de vechiul furnizor.

 Accesul la informațiile din baza de date pentru un loc/locuri de consum prin intermediul aplicației web prevăzute se acordă la solicitarea oricărui alt furnizor de gaze naturale, diferit de furnizorul actual, sau a unui furnizor de servicii energetice, numai după prezentarea de către acesta a acordului scris și explicit al clientului final, cu menționarea datelor de identificare ale acestuia, a datelor de identificare ale furnizorului împuternicit și CLC; în acest caz, durata pentru care se asigură accesul acestui furnizor la informațiile respective din baza de date este de 5 zile lucrătoare.

 Până la implementarea aplicației web, datele de consum prevăzute vor fi puse la dispoziția solicitanților de către operator, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării solicitării, printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML.

  • Întreruperea/Limitarea/Reluarea furnizării și alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final:

 Întreruperea/Limitarea/Reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă de furnizor în situațiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare în care acesta are dreptul să solicite operatorului prestarea activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final.

 În vederea întreruperii/limitării/reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final, furnizorul are dreptul să solicite operatorului prestarea activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în următoarele situații:

a) la solicitarea clientului final;

b) în cazul refuzului clientului final de a constitui o garanție financiară în situația constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

c) pentru neachitarea de către clientul final a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, și, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plății; în situația în care clientul final contestă corectitudinea valorii facturii emise, furnizorul nu are dreptul să dispună întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale până nu comunică clientului final rezultatul verificării, cu respectarea prevederilor standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;

d) în alte situații prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum și de legislația în vigoare.

 Prestarea de către operator a activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se realizează, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza unui tarif aferent perceput de operator, care este plătit:

a) de clientul final, în situația în care solicitarea de prestare de către operator a activității aparține clientului, fiind formulată direct sau prin intermediul furnizorului său, cu excepția cazului în care această solicitare este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului;

b) de furnizor, în situația în care solicitarea de prestare de către operator a activității aparține furnizorului, cu excepția cazului în care solicitarea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului.

În cazul în care contractul cu operatorul conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum este încheiat de clientul final, operatorul prestează activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final la solicitarea furnizorului, cu respectarea convenției multipartite.

În situația în care solicitarea aparține clientului final, se procedează după cum urmează:

a) în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la primirea acesteia, furnizorul are obligația să transmită operatorului solicitarea clientului final de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum, însoțită de dovada achitării de către clientul final a tarifului aferent perceput de către operator; în situația în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;

b) operatorul are obligația să soluționeze cererea primită și să presteze activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maxim 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare;

c) în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la primirea acesteia, furnizorul are obligația să transmită operatorului solicitarea clientului final de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, însoțită de dovada achitării de către clientul final a tarifului aferent perceput de către operator; în situația în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;

d) operatorul are obligația să soluționeze cererea primită și să presteze activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare; clientul final nu poate solicita sau primi penalități/compensații de la furnizor/operator pentru nereluarea furnizării/alimentării cu gaze naturale la locul de consum în 24 de ore sau la termenul solicitat, în situația în care aceasta se datorează nepermiterii de către clientul final a accesului operatorului pe proprietatea sa.

– În situațiile în care solicitarea aparține furnizorului, se procedează după cum urmează:

a) întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum se face cu un preaviz transmis, în mod gratuit, de furnizor clientului final, în condițiile stabilite prin contractul de furnizare a gazelor naturale. Preavizul trebuie să conțină informații privind cauza care poate conduce la întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, data de la care furnizorul are dreptul, conform contractului de furnizare a gazelor naturale, să solicite operatorului întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale a locului de consum în cazul inacțiunii clientului final, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum pe care clientul final va trebui să-l achite pentru reluarea furnizării, precum și garanția financiară care va trebui constituită, dacă este cazul;

b) furnizorul transmite operatorului solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final, cu luarea în considerare a termenului de preaviz de întrerupere/limitare a furnizării stabilit prin contractul de furnizare a gazelor naturale;

c) operatorul are obligația să soluționeze cererea primită și să presteze activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării furnizorului sau în termenul solicitat de furnizor, dacă acesta din urmă este mai mare;

d) furnizorul achită tariful perceput de operator pentru prestarea activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final;

e) după înlăturarea de către clientul final a cauzelor care au condus la întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, acesta transmite furnizorului solicitarea de reluare a furnizării însoțită de documente justificative și de dovada achitării tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum, precum și de dovada constituirii garanției financiare, dacă este cazul;

f) furnizorul are obligația să transmită operatorului solicitarea de reluare a alimentării cu gaze naturale a locului de consum, în ziua în care a primit solicitarea clientului final de reluare a furnizării care respectă condițiile prevăzute la lit. e); în situația în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;

g) operatorul are obligația să soluționeze cererea primită și să presteze activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării; clientul final nu poate solicita sau primi penalități/compensații de la furnizor/operator pentru nereluarea furnizării/alimentării cu gaze naturale la locul de consum în 24 de ore, în situația în care nu a permis accesul operatorului pe proprietatea sa.

 Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă de operator, cu notificarea furnizorului, în următoarele situații:

a) la solicitarea directă a clientului final, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului;

b) pentru neîndeplinirea de către clientul final a obligațiilor contractuale față de operator, în cazul în care contractul cu operatorul conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum este încheiat de clientul final; în acest caz, întreruperea alimentării se realizează de operator, cu respectarea convenției multipartite;

c) pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparație, modernizare, exploatare și întreținere a conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum al clientului final;

d) în alte situații prevăzute de legislația în vigoare, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea:

(i) în cazul nerespectării de către clientul final a limitelor zonelor de protecție și de siguranță ale instalațiilor operatorului amplasate pe proprietatea clientului final, conform legislației în vigoare;

(ii) în cazul intervențiilor de către persoane neautorizate asupra instalațiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale, conform legislației în vigoare;

(iii) în cazul intervenției de către persoane neautorizate asupra unui obiectiv din sectorul gazelor naturale și/sau asupra unei instalații de utilizare, care pune în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale, conform legislației în vigoare;

(iv) în cazul în care instalațiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoși ale clientului final nu îndeplinesc condițiile legale de funcționare, există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare;

(v) în cazul neprezentării de către clientul final a actelor doveditoare privind efectuarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalației de utilizare, conform legislației în vigoare;

(vi) în cazul în care nu se permite accesul operatorului în scopul de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica sau citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a întreține, verifica și remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final;

(vii) în situația constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare.

 Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se realizează de operator cu respectarea legislației în vigoare.

  • Calitatea activității de furnizare și calitatea serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale a clientului final:

 Reglementarea calității activității de furnizare și a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale a clienților finali se poate realiza prin următoarele metode:

a) metoda nivelurilor minime de calitate. Această metodă presupune elaborarea de către ANRE a standardelor de performanță prin care se stabilesc indicatori de performanță, corespunzători tipului de activitate desfășurată/serviciu prestat. Prin indicatorul de performanță se stabilește nivelul minim de calitate a activității desfășurate/serviciului prestat, care constituie criteriul de referință în evaluarea nivelului de performanță;

b) metoda publicării performanțelor. Această metodă presupune elaborarea de către prestatorul activității/serviciului respectiv a unui raport cuprinzând nivelul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți activității/serviciului prestart. Acest raport se publică pe pagina proprie de internet și se transmite la ANRE, în condițiile prevăzute în standardele de performanță aprobate de ANRE;

 Evaluarea și monitorizarea calității activității de furnizare, a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale și a gradului de satisfacție a clienților finali se realizează conform prevederilor standardelor de performanță aprobate de ANRE.

 Furnizorul de gaze naturale are obligația să asigure clientului final nivelul minim de calitate a activității de furnizare stabilit prin standardul de performanță aprobat de ANRE.

 Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, furnizorul are obligația să plătească o penalitate/compensație clientului final afectat, în cuantumul și în condițiile prevăzute în standardul de performanță aprobat de ANRE.

 Furnizorul are dreptul să își recupereze de la operatori penalitățile/compensațiile plătite clientului final în situația în care cauzele care au generat plata acestora sunt independente de voința furnizorului de a acționa și se datorează acestor operatori.

 Furnizorul are obligația să stabilească un sistem de comunicare cu clienții săi finali, care să asigure preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor și soluționarea plângerilor acestora referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, în conformitate cu procedura-cadru aprobată de ANRE.

 Furnizorul trebuie să urmărească îmbunătățirea calității activității de furnizare, în scopul creșterii gradului de satisfacție a clienților finali.

 Operatorul are obligația să asigure clientului final nivelul minim de calitate a serviciului aferent alimentării cu gaze naturale stabilit prin standardul de performanță aprobat de ANRE.

 Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, operatorul are obligația să plătească o penalitate/compensație clientului final afectat, în cuantumul și în condițiile prevăzute în standardul de performanță aprobat de ANRE.

 Operatorul trebuie să urmărească îmbunătățirea calității serviciului aferent alimentării cu gaze naturale, în scopul creșterii gradului de satisfacție a clienților finali.

 Operatorul are obligația de a alimenta locul de consum al clientului final cu gaze naturale care respectă cerințele minime de calitate a gazelor naturale prevăzute în regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România aprobat de ANRE.