AVIZE UTILITĂȚI

Obținerea avizului de amplasament de la GAZ NORD-EST SA

Solicitarea emiterii avizelor de amplasament, se face în oricare dintre situațiile:

•  realizarea unor lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel;

•  executarea sau extinderea racordurilor la rețelele edilitare pentru construcții noi sau existente;

•  realizarea de lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind cai de comunicație, rețele şi dotari tehnico-edilitare;

•  realizarea de lucrări, amenajări şi construcții cu caracter provizoriu;

•  demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parțială sau totală a construcțiilor şi instalaţiilor aferente construcțiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv a elementelor de construcții de susținere a acestora;

•  executarea altor lucrări de construcții pentru care, conform legii, este obligatorie obținerea unei autorizații de construire de la organele abilitate;

•  elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism: planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism şi regulamentele locale de urbanism aferente acestora.

Solicitarea avizelor de amplasament este obligatorie pentru construcțiile ce fac obiectul tuturor categoriilor de lucrări menționate mai sus, şi se află în una din situaţiile în care:

•  avizul de amplasament se regăseşte în lista cu avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării, prevăzute, conform legii, în certificatul de urbanism;

Orice client care se adresează operatorului sistemului de distribuţie, GAZ NORD-EST SA, pentru obţinerea avizului de amplasament trebuie să cunoască şi să parcurgă următorii paşi:

1. Depune cererea de emitere aviz de amplasament impreună cu documentaţia anexată:

•  certificatul de urbanism, în copie;

•  plan de incadrare în teritoriu, la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism;

•  plan de situație, respectiv plan privind construcțiile subterane, la scară, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiției, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism. Din acestea trebuie să rezulte clar coordonatele viitoarei construcții sau instalaţii, în plan orizontal şi vertical față de puncte de reper fixe existente în teren, pentru a putea fi stabilită poziția față de rețelele de gaze din zonă.

2. Primeşte factura de achitare a contravalorii emiterii taxei aviz amplasament conform listei de tarife de mai jos;

Lista tarife

3. Achită factura pentru emitere aviz;

4. Primeste avizul de amplasament favorabil sau nefavorabil, în funcție de respectarea condițiilor de apropiere cu rețelele operatorului;

5. Prin avizul nefavorabil primit solicitantul este inştiințat că pentru obținerea unui aviz de amplasament favorabil poate opta pentru una din urmatoărele variante:

•  Să modifice poziția obiectivului la disțantele minime față de rețelele GAZ NORD-EST SA

•  Să schimbe amplasamentul pentru obiectivul în discuție;

6. Primeşte avizul favorabil actualizat.